fbpx

Program „Czyste Powietrze”

Uchwała antysmogowa w województwie

Każde województwo może ustalić dowolnie czas wprowadzania zmian

Wszystkie województwa w Polsce podjęły już uchwały antysmogowe, których głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Jednym z kluczowych aspektów tych uchwał jest zastąpienie starych, zanieczyszczających kotłów na paliwa stałe nowymi, bardziej ekologicznymi modelami.

Program „Czyste Powietrze” kończy się 30.06.2029

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Decyzja antysmogowa daje władzom samorządowym możliwość indywidualnego dostosowania wprowadzanych zmian do potrzeb regionu, uwzględniając przede wszystkim mieszkańców zamieszkujących dany obszar. Każde województwo może samodzielnie określić terminy i zakres wprowadzanych zmian. To powoduje pewne zamieszanie wśród osób planujących budowę pierwszego domu lub konieczność wymiany pieca lub kotła w swoim obecnym mieszkaniu.

Przygotowaliśmy wstępne zestawienie wszystkich województw, które już podjęły działania związane z uchwałą antysmogową, oraz zawierają informacje o tych, które planują wprowadzić taki dokument w niedalekiej przyszłości lub jeszcze nie rozpoczęły prac nad nim.

Terminy wymiany kotłów różnią się w zależności od województwa, a także od rodzaju i klasy kotła. Poniżej przedstawiam szczegółowe zestawienie terminów dla poszczególnych województw.

Województwo dolnośląskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Data uchwały: 30 listopada 2017 r.

Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r.

Terminy wymiany kołów i ograniczenia dotyczące paliw:

 • Dla nowo instalowanych systemów ogrzewania (po 30 czerwca 2018): Muszą spełniać nowe wymogi od momentu ich instalacji, począwszy od 1 lipca 2018. Dotyczy to nowych budynków oraz instalacji wymienianych lub montowanych po tej dacie.
 • Dla systemów ogrzewania zainstalowanych przed 1 lipca 2018, które nie odpowiadają klasie 3 normy emisyjnej: Wymagania dotyczące emisji muszą być spełnione do 1 lipca 2024.
 • Dla systemów ogrzewania zainstalowanych przed 1 lipca 2018, które już spełniają standardy emisyjne klasy 3 lub wyższe: Termin dostosowania do jeszcze bardziej restrykcyjnych norm wydłuża się do 1 lipca 2028.
 • Zakaz używania niektórych rodzajów paliw: Od 1 lipca 2018 wprowadzono zakaz używania w instalacjach ogrzewających określonych rodzajów paliw, takich jak muły węglowe, węgiel brunatny i biomasa o wysokiej wilgotności, by zmniejszyć emisję zanieczyszczeń.

Województwo kujawsko-pomorskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Data uchwały: 24 czerwca 2019 r.

Uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.

Zakaz stosowania pewnych paliw: Od dnia wejścia w życie uchwały zakazano używania węgla brunatnego, mułów węglowych, paliw o wysokiej zawartości drobnego uziarnienia węgla kamiennego (powyżej 15% masy o uziarnieniu poniżej 3 mm) oraz biomasy o wilgotności roboczej powyżej 20%.

Wymagania dla nowych i istniejących instalacji:

 • Dla nowych instalacji: Muszą spełniać najwyższe standardy sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń, zgodne z klasą 5 normy PN-EN 303-5:2012 lub z wymogami rozporządzenia UE dotyczącego ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe od momentu instalacji.
 • Dla istniejących instalacji (uruchomionych przed 1 września 2019 r.):
  Instalacje nie spełniające wymogów klasy 3, 4, 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 muszą zostać dostosowane do nowych wymagań do 1 stycznia 2024 r.
 • Instalacje spełniające wymogi klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 mają czas na dostosowanie do 1 stycznia 2028 r.

Dokumentacja: Podmioty eksploatujące te instalacje są zobowiązane do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, w tym dokumentacji technicznej i instrukcji dla instalatorów i użytkowników.

Województwo lubelskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Data uchwały: 19 lutego 2021, wejście w życie: 1 maja 2021

Uchwała nr XXIII/388/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 r.

Zakaz stosowania pewnych paliw: Eksploatacja instalacji spalających niektóre paliwa stałe, w tym miał węglowy i biomasa o wilgotności >20%, oraz instalacji nie spełniających norm ekoprojektu.

Terminy wymiany kołów i ograniczenia dotyczące paliw:

 • Od 1 stycznia 2023 zakaz eksploatacji kotłów na paliwa stałe klasy niższej niż 5 i kotłów, które nie spełniają wymogów ekoprojektu.
 • Do 1 stycznia 2026 rozszerzenie zakazu na kotły spełniające normy ekoprojektu, ale nie osiągające określonych parametrów efektywności.
 • Do 1 stycznia 2030 ostateczne wymogi dotyczące wszystkich instalacji spalających paliwa stałe, które muszą spełniać najwyższe standardy efektywności energetycznej i emisyjności.

Dokumentacja: podmioty eksploatujące instalacje objęte uchwałą są zobowiązane do przedstawienia na żądanie organów kontrolnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w uchwałach, w szczególności dokumentacji technicznej urządzenia.

Województwo lubuskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Data uchwały: 18 czerwca 2018, wejście w życie: 1 stycznia 2027

Uchwała nr XLVI/732/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zakaz stosowania pewnych paliw: ograniczenia dotyczą instalacji spalających paliwa stałe, w szczególności kotłów, kominków, i pieców, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania, wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła lub przenoszą je do innego nośnika.

Terminy wymiany kołów i ograniczenia dotyczące paliw:

 • Od 1 stycznia 2027 dla instalacji ogrzewania centralnego: Eksploatacja dozwolona jedynie dla instalacji spełniających minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą normy PN-EN 303-5:2012, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez akredytowaną jednostkę.
 • Od 1 stycznia 2027 dla instalacji wydzielających i przenoszących ciepło: Dozwolone tylko instalacje spełniające minimalne wymogi efektywności energetycznej sezonowej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185.

Dokumentacja: Podmioty eksploatujące wymienione instalacje muszą na żądanie przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, w szczególności instrukcje dla instalatorów i użytkowników zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2015/1185.

Zielona Góra

 • Od 1 stycznia 2023 na terenie miasta będzie można użytkować wyłącznie kotły spełniające wymogi emisyjne klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012 oraz piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu (EcoDesign).

Gorzów Wielkopolski

 • Od 1 stycznia 2023 na terenie miasta będzie można użytkować wyłącznie kotły spełniające wymogi emisyjne klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012 oraz piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu (EcoDesign).

Województwo łódzkie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie łódzkim:

 • Od 1 maja 2018 nie ma możliwości zamontowania w nowych budynkach ogrzewania typu piec czy kocioł niezgodnego z uchwałą.
 • Od 1 stycznia 2022 używać można wyłącznie kominków i pieców spełniających wymogi uchwały ekoprojektu (EcoDesign).
 • Od 1 stycznia 2023 na terenie województwa łódzkiego wprowadza się zakaz używania kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.
 • Do 1 stycznia 2025 urządzenia grzewcze piece i kominki zamontowane przed 1 maja 2018 muszą zostać wyposażone w urządzenia filtrujące.
 • Do 1 stycznia 2027 na terenie województwa łódzkiego wprowadza się zakaz korzystania z kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Województwo małopolskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Kraków

 • Od 1 września 2019 na terenie całego miasta zakazuje się opalania budynków węglem i drewnem.

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie małopolskim:

 • Do 1 stycznia 2023 na terenie województwa małopolskiego wprowadza się całkowity zakaz korzystania z kotłów niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji ekoprojektu (EcoDesign) lub gdy dane urządzenie nie osiąga sprawności na poziomie min. 80%.
 • Od 1 stycznia 2027 wprowadza się całkowity zakaz użytkowania kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012.

Województwo mazowieckie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie mazowieckim:

 • Od 7 listopada 2017 wprowadzono zakaz montowania w nowym budownictwie ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Do 1 stycznia 2023 należy się pozbyć kotłów niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji ekoprojektu (EcoDesign).
 • Od 1 stycznia 2028 na terenie całego województwa wprowadza się zakaz użytkowania kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012.

Województwo opolskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie opolskim:
Uchwała antysmogowa w opracowaniu.

Województwo podkarpackie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie podkarpackim:

 • Do 1 stycznia 2022 dla kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012).
 • Do 1 stycznia 2024 dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),.
 • Do 1 stycznia 2026 mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012).
 • Od 1 stycznia 2028 nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012.

Województwo podlaskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie podlaskim:
Nie rozpoczęto prac nad uchwałą antysmogową.

Województwo pomorskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie pomorskim:
Uchwała antysmogowa w opracowaniu.

Województwo śląskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie śląskim:

 • Od 1 września 2017 nie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Do 1 stycznia 2022 na terenie województwa śląskiego należy pozbyć się kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012).
 • Do 1 stycznia 2024 w województwie śląskim wprowadzony zostaje zakaz eksploatowania ktołów i piecy od 5 do 10 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012).
 • Do 1 stycznia 2026 mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),
 • Od 1 stycznia 2028 wprowadza się zakaz użytkowania kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012.

Województwo świętokrzyskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie świętokrzyskim:
Uchwała antysmogowa w opracowaniu.

Województwo warmińsko-mazurskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie warmińsko-mazurskim:
Nie rozpoczęto prac nad uchwałą antysmogową.

Województwo wielkopolskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie wielkopolskim:

 • Od 1 maja 2018 nie można już w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Do 1 stycznia 2024 mieszkańcy woj. wielkopolskiego będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.
 • Do 1 stycznia 2026 używać można pieców i kominków niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt (EcoDesign), chyba że urządzenie będzie osiągało sprawność min. 80%.
 • Od 1 stycznia 2028 wprowadza się zakaz używania kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012 na terenie całego województwa.

Źródło: link.

Kalisz

 • Do 1 stycznia 2024 mieszkańcy Kalisza zmuszeni są do wymiany kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.

Województwo zachodniopomorskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie zachodniopomorskim:

 • Od 1 maja 2019 r. wprowadzono zakaz stosowania paliw stałych.
 • Do 1 stycznia 2024 r. należy pozbyć się kotłów niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe tzw. kopciuchy), wymieniając je na spełniające normę PN-EN 303-5:2012.
 • Do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy bezwzględnie kotły poniżej klasy 5.

Kontakt ogólny:

Otwarte:

 • Pon.-Pt. 07: 00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54
 • E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

Social Media:

Kontakt serwis:

Kotły c.o.:

 • Pon.-Pt. 7:00-20:00
 • Tel. +48 85 711 94 56
 • E-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl

Kontakt serwis:

Pompy ciepła:

 • Pon.-Pt. 7:00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54 wew. 12
 • E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl

Dane adresowe:

METAL-FACH Technika Grzewcza
Sp. z o.o.

 • ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Polska
 • NIP: 545-182-60-12
 • REGON: 523566030

Jak dojechać: