fbpx

METAL-FACH Technika Grzewcza

Czyste Powietrze

Posiadamy w ofercie urządzenia kwalifikowane do dofinansowania w programie “Czyste Powietrze”.

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze

Informacje na stronie zaktualizowano 01.02.2022

Ty też możesz uzyskać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze!

Popraw jakość powietrza oraz zmniejsz emisję gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wymień stare nie ekologiczne źródło ciepła na nowe urządzenie grzewcze spełniające wymagania EcoDesign i 5 Klasy.

Wybierając kocioł na pellet lub pompę ciepła z naszej oferty, możesz przeprowadzić termomodernizację Twojego domu, w tym również wymianę całej instalacji centralnego ogrzewania. Jeżeli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego urządzenia kwalifikującego się do programu „Czyste Powietrze” nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania!

Zegar odlicza czas do końca programu Czyste Powietrze!

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Uchwały antysmogowe w Twoim województwie!

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” 25.01.2022r.

Od 25 stycznia 2022r. obowiązywać będzie nowy podział beneficjentów uprawnionych do określonego poziomu dofinansowania:
Część I – beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – otrzymają dotację w wysokości 30 000zł
Część II – beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania – otrzymają dotację w wysokości 37 000zł
Część III (Nowość!!!) – beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania – otrzymają dotację w wysokości 69 000zł

Informacje na temat programu „Czyste Powietrze” przydatne w 2022 roku

Co to jest nieefektywne źródło ciepła?

Przez nieefektywne źródło ciepła należy rozumieć źródło ciepła na paliwo stałe niespełniające wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe lub Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Budynek mieszkalny jednorodzinny jak go interpretować?

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 powierzchni całkowitej budynku. Budynek istniejący oddany do użytkowania!

Koszty kwalifikowane oraz okres kwalifikowalności kosztów.

Do dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” kwalifikowane są koszty urządzeń, materiałów i usług. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się wraz z poniesieniem pierwszego kosztu kwalifikowanego. Potwierdzeniem poniesienia takiego kosztu może być faktura z datą wystawienia, jak również dowolny dokument księgowy. Dokument może zostać wystawiony najwcześniej, na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, dokument nie może być wystawiony wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, jak i przed oddaniem budynku do użytkowania uznawane są za niekwalifikowane.

Za datę zakończenia przedsięwzięcia uznaje się datę wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac objętych umową o dofinansowanie. O zakończeniu prac musi świadczyć również zamontowane urządzenia, które pozwalają na ich prawidłową eksploatację. W ramach programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czyste Powietrze, a Ulga Termomodernizacyjna

Odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ulga do 53 tys. zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

Co można finansować z programu „Czyste Powietrze”:

 • Wymianę, zakup i montaż źródła ciepła
 • Instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalację fotowoltaiczną
 • Ocieplenie przegród budowlanych
 • Stolarkę okienna i drzwiową
 • Dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Co można finansować z ulgi termomodernizacyjnej?

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków mieszkalnych.

 • Materiały budowlane do docieplania przegród budowlanych, płyt budowlanych oraz fundamentów
 • Węzeł cieplny
 • Kotły, zbiorniki na gaz, olej, kolektory, pompy, ogniwa fotowoltaiczne
 • Przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej
 • Stolarka okienna i drzwiowa
 • Usługi (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, docieplenie, wymiana stolarki, montaż kotła i urządzeń

Dodatkowe zasady uzyskania dofinansowania?

W przypadku podłączenia budynku/lokalu mieszkalnym do sieci dystrybucji gazu, nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.

Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Budynki wykorzystywane sezonowo lub budynki gospodarcze nie kwalifikują się do dofinansowania. Beneficjent nie uzyska dopłaty w przypadku zbycia nieruchomości objętej dofinansowaniem.

Warunki konieczne do spełnienia przez beneficjenta programu „Czyste Powietrze”

Beneficjent zobowiązuje się po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu „Czyste Powietrze” w budynku/ lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem do nie instalowania oraz używania źródeł ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303 5. Beneficjent zobowiązuje się również że wszystkie zainstalowane i używane źródła ciepła służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/ lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

Przez 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia Beneficjent nie może:

 • zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny
 • zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia
 • zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, nie spełniających warunków i wymagań technicznych programu „Czyste Powietrze”

Podstawowy, podwyższony czy najwyższy poziom dofinansowania

Kto jest beneficjentem programu „Czyste Powietrze”

Program Czyste Powietrze definiuje trzy grupy odbiorów:

 • Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu;
 • Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
 • Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania;

We wszystkich przypadkach, beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Poziom dofinansowania uzależniono od osiąganych dochodów w gospodarstwie domowym.

Beneficjentami programu są również przedsiębiorstwa (m.in. energetyki cieplnej), sektor publiczny (w tym gminy, PJB, spółki komunalne, kościoły i związki wyznaniowe), sektor mieszkaniowy (w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe).

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Pompa ciepła powietrze/woda 90% 27000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 90% 27000
Kocioł na pellet drzewny 90% 18000
Kocioł na pellet drzewny (o podwyższonym standardzie) 90% 18000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 90% 9000
Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Pompa ciepła powietrze/woda 60% 18000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 60% 18000
Kocioł na pellet drzewny 60% 12000
Kocioł na pellet drzewny (o podwyższonym standardzie) 60% 12000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5000
Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 45% 13500
Kocioł na pellet drzewny 30% 6000
Kocioł na pellet drzewny (o podwyższonym standardzie) 45% 9000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5000

Formy dofinansowań w programie „Czyste Powietrze”

W programie „Czyste Powietrze wyróżnić można kilka formy dofinansowania.

Pierwszą formą jest dotacja, która udzielana jest w ramach programu Stop Smog. Program kierowany jest do gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązują tzw. uchwała antysmogowa. Dotyczy ona wsparcie likwidacji lub wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne. W ramach dotacji można pozyskać również środki na termomodernizacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, dla osób najmniej zamożnych.

Kolejną formą są pożyczki dla gmin na termomodernizację odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych, ulga podatkowa.

Kredyty udzielane przez banki. Wnioski o kredyt na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze” i dotację na częściową jego spłatę można złożyć w bankach: BOŚ Bank, Alior Bank, BNP Paribas Bank, Credit Agricole , Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS, SGB Bank wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB.

Oferta kwalifikowanych do dofinansowania kotłów c.o. oraz pomp ciepła

kocioł GRAND PELLET 15-34 na pellet producent metal fach technika grzewcza 50p
kocioł GRAND PELLET 15-34 na pellet producent metal fach technika grzewcza 50p

Co warto wiedzieć o programie Czyste Powietrze

Nabór wniosków oraz najważniejsze terminy

Nabory wniosków jest prowadzony przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwe dla adresu budynku, który będzie poddany termomodernizacji. Wnioski są przyjmowane od 19 września 2018.

Terminy realizacja programu: 2018-2029

Umowy można podpisać: do 31.12.2027

Zakończenie wszystkich prac objętych umową: 30.09.2029

W przypadku okresu realizacji przedsięwzięcia dotacja w ramach części 1 i 2 przysługuje przez 30 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku na dofinansowanie.
Dla dotacja w ramach części 3 przysługuje przez 36 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku na dofinansowanie.
W ramach dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przysługuje przez 18 miesięcy od daty złożenia wniosku na dofinansowanie.

Należy pamiętać, że na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone jedno
dofinansowanie w ramach Programu!

Strona programu Czyste Powietrze –  przejdź do informacji

Instrukcja złożenia wniosku do programu Czyste Powietrze – przejdź do informacji

E-wniosek Czyste powietrze – przejdź do wniosku

Wniosek Czyste Powietrze –  znajdź swój urząd

Koszty kwalifikowane w programie Czyste Powietrze – wymagania podstawowy poziom dofinansowania

Koszty kwalifikowane w programie Czyste Powietrze – wymagania podwyższony poziom dofinansowania

Kontakt ogólny:

Otwarte:

 • Pon.-Pt. 07: 00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54
 • E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

Social Media:

Kontakt serwis:

Kotły c.o.:

 • Pon.-Pt. 7:00-20:00
 • Sob. 8:00-16:00
 • Niedz. 10:00-14:00
 • Tel. +48 85 711 94 56
 • E-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl

Kontakt serwis:

Pompy ciepła:

 • Pon.-Pt. 7:00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54 wew. 12
 • E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl

Dane adresowe:

METAL-FACH Jacek Kucharewicz

 • ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Polska
 • NIP: 545-100-10-62
 • REGON: 050073833

Jak dojechać: