fbpx

METAL-FACH

Technika Grzewcza

Regulamin Serwisu Kotłów c.o.

I. Słownik:
1. Serwis – Metal-Fach Jacek Kucharewicz 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66,
2. Klient – osoba zlecająca wykonanie usługi serwisowej.
3. Gwarant – producent kotłów Metal–Fach Jacek Kucharewicz.
4. Użytkownik – osoba, będąca posiadaczem urządzenia (kotła).

II. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy Regulamin Serwisu dotyczy warunków oraz zasad wykonywania usług serwisowych przez Serwis Metal-Fach Jacek Kucharewicz z siedzibą w Sokółce, przy ul. Sikorskiego 66.
2. Klient zlecając Serwisowi wykonanie usługi zobowiązany jest do podania podstawowych danych niezbędnych do jego identyfikacji, sprawnego nawiązania kontaktu i informowania w sprawie realizowanej usługi.
3. Serwis informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celach związanych z usługą realizowaną przez Serwis.
5. Odmowa podania powyższych informacji może być podstawą niewyrażenia zgody na wykonanie usługi przez Serwis.
6. Administratorem danych osobowych jest Serwis. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych umieszczone są na stronie internetowej https://www.metalfachtg.com.pl/ w zakładce O NAS
7. Serwis Metal Fach zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu umieszczona zostanie na stronie internetowej https://www.metalfachtg.com.pl/
8. Usługa serwisowa to usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych urządzenia firmy Metal-Fach.
9. Zamówienie usługi serwisowej (serwis u klienta) odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie internetowej https://www.metalfachtg.com.pl/zglos-problem-online/.
10. Serwis zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi lub zmiany terminu jej realizacji z przyczyn niezależnych od Serwisu.
11. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji wykonywanej usługi u Klienta w karcie serwisowej. Podanie danych Klienta konieczne jest do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
12. W przypadku prawidłowego wykonania usługi, bądź w przypadku jej niewykonania z winy Klienta, Serwisowi należna jest opłata zgodna z cennikiem. Klient potwierdzi pisemnie na odpowiednim formularzu wykonanie usługi i zaakceptuje ustaloną kwotę. Ceny usług znajdują się na stronie https://www.metalfachtg.com.pl/uslugi-serwisowe/.
13. Klient ponosi koszty już wykonanych prac oraz zamówionych części zamiennych i materiałów gdy zrezygnuje z naprawy po akceptacji kosztów serwisu.
14. Wymienione w czasie naprawy części i podzespoły nie podlegają zwrotowi.
15. Serwis zobowiązany jest do świadczenia usług z najwyższą starannością.
16. W sytuacji, gdy Klient:
a) nie będzie przestrzegał postanowień Regulaminu,
b) będzie działał na szkodę serwisu,
Serwis ma prawo zaprzestać świadczenia usługi Klientowi bez prawa zwrotu uiszczonej już opłaty.
17. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
18. Podany przez Serwis czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec wydłużeniu , naprawy są realizowane w kolejności ich przyjęć.
19. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
a) dane Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b) nazwę, typ usługi, które reklamacja dotyczy,
c) przedmiot reklamacji,
d) okoliczności uzasadniające reklamację.
20. Przed przybyciem pracowników Serwisu Klient zobowiązany jest przygotować karty gwarancyjne i wszystkie wymagane dokumenty wymienione w warunkach gwarancji.
21. W dniu realizacji zlecenia serwisowego Klient zobowiązany jest do udostępnienia dostępu do wszystkich pomieszczeń, w których będzie się odbywać czynność serwisowa oraz zapewnienia właściwego oświetlenia, dostępu do miejsca poboru energii elektrycznej i miejsc odcięcia instalacji wodnej, elektrycznej i gazowej.
22. W przypadku braku udzielenia dostępu w wyznaczonym dniu i godzinie Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu serwisu ( w dwie strony ) i jednej roboczogodziny serwisu wg aktualnych stawek wymienionych w cenniku usług serwisowych.
23. Klient zobowiązany jest każdorazowo do pokrycia kosztów dojazdu i pracy serwisu niezależnie od tego, czy jest to usługa gwarancyjna czy pogwarancyjna oraz bez względu na to czy jest to naprawa, czy demontaż lub montaż urządzenia lub jego części.
24. Reklamacja powinna zostać zgłoszona drogą elektroniczną na adres: serwis.kotly@metalfach.com.pl.
25. Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.
26. Klient zlecając wykonanie usługi Serwisowi oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Inne postanowienia stron wykraczające poza treść Regulaminu wymagają formy pisemnej. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduje Kodeks cywilny. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.

III. Wysyłka sprzętu:
1.Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do Serwisu ponosi klient. Należy pamiętać, aby odpowiednio zapakować i zabezpieczyć wysyłany sprzęt w celu uchronienia go przed ryzykiem uszkodzenia podczas transportu.
2.W przypadku otrzymania przez Serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu, Serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 25zł brutto, które ponosi Klient.

IV. Okres gwarancji:
Na urządzenie (kocioł) – 2 lata od daty sprzedaży jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od daty jego produkcji z wyjątkiem:
a) wymiennika – na który gwarancja wynosi 5 lat od daty sprzedaży, spełniając warunki skorzystania z gwarancji;
b) elementów ruchomych, żeliwnych, mechanicznych, ślimaka – na które gwarancja wynosi 1 rok od daty sprzedaży;
c. elementów eksploatacyjnych (m.in. sznur uszczelniający, uszczelki, wermikulit, szamot, kształtki z betonu ogniotrwałego, okładziny ceramiczne w komorze spalania, płyty ceramiczne, deflektory), elementów elektrycznych (czujniki, kondensatory), śruby zabezpieczającej sprzęgło ślimaka, zawleczek – które nie podlegają gwarancji.

V. Zakres gwarancji:
1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu w momencie jego wydania Użytkownikowi.
2. Gwarancji na urządzenie udziela producent (zwany Gwarantem): Metal Fach Jacek Kucharewicz, 16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 66.
3. Z tytułu gwarancji Użytkownik uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy urządzenia o ile wady urządzenia ujawnią się w okresie gwarancji. W przypadku stwierdzenia przez Serwis niemożliwości naprawy urządzenia lub jego części Gwarant zastrzega sobie prawo wymiany urządzenia lub jego części na nowe.

VI. Procedura reklamacyjna:
1. W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego należy upewnić się, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową.
2. Zgłoszenie konieczności naprawy urządzenia z tytułu gwarancji Użytkownik powinien dokonać niezwłocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty zauważenia wady.
Zgłoszenie usługi odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej https://www.metalfachtg.com.pl/zglos-problem-online/.
3. Zaleca się powstrzymanie od korzystania z wadliwego urządzenia.
4. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do urządzenia (w szczególności umożliwiający zdjęcie obudowy urządzenia, dostęp do zaworów).
5. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Serwis.
6. Datę udostępnienia urządzenia Użytkownik ustala z Serwisem.
7. Zależnie od zakresu naprawy może ona być wykonana w miejscu lokalizacji urządzenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym albo w zakładzie Gwaranta lub firmy specjalistycznej dokonującej czynności w imieniu Gwaranta.
8. Wykonaną naprawę z tytułu gwarancji należy potwierdzić w karcie gwarancyjnej.
9. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady urządzenia objętego gwarancją użytkownik nie mógł korzystać z urządzenia.
10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

VII. Warunki skorzystania z gwarancji:
1. Warunkiem rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego na zasadach gwarancji jest:
a) Zamontowanie urządzenia zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (w szczególności połączenie kotła z prawidłowo wykonaną instalacją, wykonanie pierwszego uruchomienia zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia, zastosowanie urządzeń zabezpieczających kocioł przed powrotem zimnej wody (zawór czterodrogowy z siłownikiem, loddomat, itp.),
b) Odesłanie na adres Gwaranta kopii prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej, podpisanej i opieczętowanej przez sprzedawcę w terminie 30 dni od dnia sprzedaży urządzenia
c) Przedstawienie w momencie składania reklamacji , prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej (podpisanej i opieczętowanej przez sprzedawcę) i udowodnienie okoliczności zakupu urządzenia (np. paragon, faktura). W przypadku utraty przez Użytkownika karty gwarancyjnej duplikat nie będzie wydawany.
d) Stosowanie się przez Użytkownika do zaleceń zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia.
e) Wykonanie pierwszego uruchomienia kotła, w terminie 6 miesięcy od daty zamontowania. Pierwsze uruchomienie kotła jest usługą odpłatną i jego koszt pokrywa Użytkownik.
g) Wykonywanie serwisu urządzenia (np. regulacji urządzenia, czyszczenia, pomiarów, analiz spalin) przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie uprawnienia (przykładowa lista firm specjalistycznych dostępna jest u Producenta – pod numerem +48 85 711 94 56), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i odnotowywanie usług serwisowych w karcie gwarancyjnej. Zgłaszanie konieczności interwencji serwisowych Użytkownik może dokonywać w Serwisie Metal Fach (Infolinia +48 858 880011, www.metalfachtg.pl/zglos-problem-online ). Usługa serwisowa jest odpłatna.
h) Wykonywanie napraw gwarancyjnych wyłącznie przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie uprawnienia (lista firm specjalistycznych dostępna jest u Gwaranta – tel. +48 85 711 94 56), i odnotowywanie ich w karcie gwarancyjnej.
i) Stosowanie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych spełniających parametry określone przez producenta. Zalecane jest stosowania części oryginalnych.
j) Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII. Wyłączenia Gwarancji:
Gwarancja nie obejmuje wad urządzenia wynikłych z:
a) Nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków zawartych w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej i zawartych w niej m.in. instrukcji w zakresie transportu, montażu, obsługi, eksploatacji oraz konserwacji urządzenia;
b) Nieodpowiedniego jego składowania i transportu przez Użytkownika;
c) Uszkodzenia podzespołów urządzenia poprzez zastosowanie niewłaściwego napięcia elektrycznego przez Użytkownika. w przypadku zasilana urządzenia bezpośrednio lub pośrednio przez agregaty prądotwórcze, systemy lub urządzenia UPS Użytkownik powinien skonsultować parametry urządzeń zasilających z producentem;
d) Wad urządzenia spowodowanych przez połączoną z urządzeniem wadliwą instalację grzewczą;
e) Przegrzania kotła przez Użytkownika;
f) Podłączenia przez Użytkownika kotła do systemu zamkniętego, bez zastosowania odpowiedniego urządzenia schładzającego;
g) Zastosowania przez Użytkownika niewłaściwego, złej jakości paliwa;
h) Samowolnego dokonania przeróbek w urządzeniu przez Użytkownika.